Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Het Suikerbolleke.  Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voor u  bij ons bestelt.  Door te bestellen, verklaart u zich akkoord met onderstaande bepalingen en voorwaarden.

 

1. Algemeen
Deze e-commerce website van “ Het Suikerbolleke “, een eenmanszaak gevestigd te Gildestraat 4, 1982 Weerde, België, BTW BE 0633.925.385 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, en overeenkomsten tussen de Klant en ‘Het Suikerbolleke’ en op alle handelingen ter uitvoering daarvan.
Deze voorwaarden worden steeds als bijlage aan correspondentie, offertes, bestelformulieren en facturen afgeleverd.
'Het Suikerbolleke' heeft ten allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud ervan te wijzigen.
Het Suikerbolleke, Vandesande Els, Gildestraat 4, B-1982 Weerde, België met BTW BE 0633-925-385, e-mail: het-suikerbolleke@live.be .
Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zouden zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.
Elke betwisting, interpretatie, uitvoerbaarheid e.a. van deze algemene verkoopswaarden, is, onafhankelijk van de plaats waar de bestelling of overeenkomst tot stand gekomen is, de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Brussel.

 

2. Overeenkomst tussen u en 'Het Suikerbolleke'
Door het plaatsen van de bestelling aanvaardt U, als "Klant", deze voorwaarden. De overeenkomst komt slechts tot stand na ontvangst van de getekende bestelbon en betaling van het volledige bedrag van de bestelling.  'Het Suikerbolleke' zal de bestelling enkel telefonisch of per e-mail bevestigen, tenzij de Klant zelf uitdrukkelijk om een andere bevestigingsvorm vraagt.  De bestelling zal slechts worden uitgevoerd na ontvangst van het volledige bedrag in kontanten, tegen ontvangstbewijs, of wanneer de betaling is geregistreerd op onze rekening (ING) BE06 3770 1541 1822.
Voor zover toegestaan door de wet, bent u, in het geval van betwisting, ermee akkoord de aanvaardbaarheid van bewijsstukken van een bestelling, berichtgeving, mededeling of boodschap via elektronische weg tussen de partijen binnen deze Overeenkomst niet te betwisten.
Indien 'Het Suikerbolleke' de bestelling om een of andere reden niet kan uitvoeren, laat ze dit zo snel mogelijk weten aan de Koper zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.  'Het Suikerbolleke' kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bijvoorbeeld bij grote bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, e.a.  Deze zullen dan op de offerte en bestelbon vermeld staan.

 

3. Producten, prijzen en tarieven
Alle producten die door 'Het Suikerbolleke' aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag van offerte en voor de vermelde periode. De aangegeven totaalprijs is inclusief BTW, maar exclusief eventuele verzendkosten.  'Het Suikerbolleke' kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen. Wij bieden onze producten aan op onze website, in onze catalogi en folders tot uitputting van voorraad.  'Het Suikerbolleke' doet de nodige inspanningen opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is bij de groothandel of fabrikant. In dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk en kan u eventueel beslissen uw bestelling te annuleren.  'Het Suikerbolleke' kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

 

4. Betaling en betaalwijze
De Klant is ertoe gehouden het nettobedrag (verkoopprijs inclusief eventuele leveringskosten) te betalen zoals vermeld op de bestelbon, de afrekening of factuur. Dit bedrag omvat de verkoopprijs van de geleverde goederen en eventuele verzendkosten, en zijn inclusief BTW. Betaling kan in kontanten (tegen ontvangstbewijs) of via overschrijving op onze rekening (ING) BE06 3770 1541 1822.  Betaling kan enkel in Euro.  Wij zijn niet aansprakelijk voor mogelijke fouten of geschillen die tussen de Klant en Banksys, of een aanbieder van elk ander electronisch betalingssysteem, kunnen ontstaan.  De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling door de Klant.

 

5. Levering en leveringstermijnen
Levering gebeurt pas na volledige betaling door de Klant indien de klant kiest voor electronische betaling, of in kontanten op voorhand.  U dient de goederen goed te kontroleren bij ontvangst en eventuele gebreken op de leveringsbon vermelden.  Gebreken niet vermeld op de leveringsbon kunnen achteraf niet meer aanvaard worden. 
Onze producten worden geleverd via Kilopost, Taxipost, door 'Het Suikerbolleke' zelf, of door een andere erkende koerier, alnaargelang de keuze van 'Het Suikerbolleke'. De verzendkosten worden afzonderlijk berekend en worden vermeld op uw bestelbon.  De verzendkosten worden forfaitair berekend op basis van het gewicht.  Leveringen geschieden op het leveringsadres gespecificeerd door de Klant in zijn bestelling. Producten worden in principe uitsluitend geleverd in België.  Het risico van beschadiging, verlies of diefstal valt ten laste van 'Het Suikerbolleke' tot op het ogenblik van levering van de goederen aan de Klant. Op dat ogenblik gaat het risico over op de Klant.  De leveringstermijn bedraagt ongeveer 14 dagen en 21 dagen voor gepersonaliseerde geschenken, tenzij anders overeengekomen. Indien de levertermijn langer is wordt dit bij de bevestiging van de bestelling of zo snel mogelijk na de bestelling meegedeeld.  In geen enkel geval heeft de Klant recht op schadevergoeding voor het overschrijden van leveringstermijn.

 

6. Annuleren van de bestelling
De Klant heeft de mogelijkheid om bestellingen binnen de 24 uur te annuleren door het sturen van een e-mail met de vraag tot annulatie. Na aanvaarding van uw vraag stuurt 'Het Suikerbolleke' een annulatiebevestiging en betaalt de bedragen die reeds betaald zijn terug. Om mogelijke misbruiken te vermijden zullen terugstortingen enkel gebeuren op de rekening vanwaar de betaling afkomstig was, of indien heet voorschot betaald werd in kontanten, kan de Klant dit voorschot afhalen op ons adres mits voorlegging van het origineel van het ontvangstbewijs.  Zonder dit origineel ontvangstbewijs gaan wij niet over tot terugbetaling.  Bestellingen zullen om deze reden dan ook pas na 24 uur verwerkt worden tenzij de Klant hier uitdrukkelijk wil van afwijken ( spoedbestelling).

 

7. Terugneming en terugbetaling
Geleverde goederen worden in principe niet teruggenomen, noch geheel, noch gedeeltelijk, tenzij uitzonderlijke omstandigheden (zoals bijvoorbeeld het onverwacht overlijden van de boreling) en enkel na uitdrukkelijke bevestiging van terugname door 'Het Suikerbolleke'.  In dat uizonderlijke geval dient U ons hiervan op de hoogte te brengen door middel van e-mail, waarna wij U, mits aanvaarding van het uitzonderlijk karakter door 'Het Suikerbolleke', een bevestigings e-mail zullen sturen.   In dat geval dient U ons persoonlijk het product/de produkten ongeopend, onbeschadigd en in oorspronklijke verpakking binnen de 7 dagen volgend op onze bevestigings e-mail terug te bezorgen zodat wij samen de geretourneerde goederen kunnen controleren.  In dat geval ontvangt U een afgetekend retourdocument dat de staat en volledigheid van de geretourneerde goederen beschrijft.
Wij zullen U op basis van het retourdocument binnen de 21 dagen geheel of gedeeltelijk terugbetalen, uitgezonderd de verzendkosten, en na verekening van eventuele schade, ontbrekende delen van de retour, enzovoort.
Gepersonaliseerde producten vallen echter niet onder deze regeling.

 


8. Produkten tijdelijk ter beschikking gesteld door 'Het Suikerbolleke'
In bepaalde gevallen wordt door '
Het Suikerbolleke' produkten tijdelijk ter beschikking gesteld van de Klant, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, displays voor suikerbonen.
Deze produkten worden enkel tegen een borg ter beschikking gesteld aan de Klant.  De waarde van de borg wordt bepaald door de normale verkoopwaarde inclusief BTW van het tijdelijk ter beschikking gesteld produkt alsof de Klant zou opteren om het te kopen.  Typisch wordt het produkt gratis ter beschikking gesteld voor één maand volgend op de leveringsdatum zoals vermeld op de leveringsbon. De Klant kan zelf opteren voor langer gebruik, waarvoor per begonnen bijkomende dag een vergoeding gevraagd zal worden die 1/60 van de verkoopsprijs inclusief BTW bedraagt van het ter beschikking gesteld produkt, en met de borg verrekend zal worden bij retour van het produkt aan 'BjoKi'.
De tijdelijk ter beschikking gestelde produkten zullen bij retour gecontroleerd worden op eventuele schade of andere gebreken, 'BjoKi' weerhoudt zich het recht een retour te weigeren in het geval van schade of andere gebreken.  In dat geval kan de Klant geen aanspraak maken op terugbetaling van de borg, of het overblijvende deel na aftrek van de eventuele extra dagvergoedingen.
In geval van zeer lang gebruik zal de vergoeding 60 dagen volgend op de eerste maand die gratis is gelijk zijn aan het bedrag van de borg, waardoor de Klant automatisch eigenaar wordt van het produkt dat tijdelijk ter beschikking gesteld werd.  'Het Suikerbolleke' zal in dat geval niet verplicht zijn dit produkt nog als retour te aanvaarden nog enig deel of geheel van de borg terug te betalen aan de Klant.

 

9. Oneigenlijk gebruik van de door 'Het Suikerbolleke' verkochte of ter beschikking gestelde produkten.
De Klant wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat produkten zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, displays imitaties van gebruiksvoorwerpen kunnen zijn, zonder geschikt te zijn voor dat gebruik.  Vaak bevatten de produkten ook kleine onderdelen, schepe randen of andere risico's die ze onder andere, maar niet beperkt tot, niet geschikt maakt voor kleine kinderen.
'Het Suikerbolleke' kan door de Klant niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele direkte of indirekte schade volgend uit dit 'oneigenlijk' gebruik.  De Klant dient verder 'Het Suikerbolleke' ook te vrijwaren tegen enige rechtsvervolging of aansprakelijkheidsstelling door derden ten gevolge van oneigenlijk gebruik van het produkt.

 

10. Gegevens van de Klant
Door te bestellen bij 'Het Suikerbolleke' stemt de Klant in met het verzamelen van en het gebruik door 'Het Suikerbolleke' van bepaalde persoonlijke gegevens. Wij gebruiken uw gegevens enkel in het kader van ons klantenbeheer.
De door de Klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in de bestanden van 'Het Suikerbolleke'.
U heeft steeds het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. U kan daarvoor steeds telefonisch of per e-mail terecht bij 'Het Suikerbolleke'.